Цели на проекта

Можете да постигнем целите от долната част на проекта.

Основните Цели на Проекта са:

  • Да се установи настоящия туристически потенциал на селските региони на Странджа планина с цел да се подпомогне на подобряването на социално – икономическото състояние на региона.
  • Да се установи сътрудничество между организации и институции заети в туристическия и туристическо-образователния сектор.

 

Специфичните Цели на Проекта са:

 

  • Да се направи проучване на туристическия потенциал на 9 села в Къркларели Област и 12 села от Бургаска Област, като установените исторически, културни и природни богатства и ресурси бъдат заложени като туристически възможности в Туристически програми и Стратегии за Туристическо Развитие.
  • Изграждане на съвместни трансгранични туристически дестинации и
  • Промоциране на туристическите възможности на Странджанските села.

© Copyright 2016 - This Website is published with the financial support of the European Union and The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the informantion contained therein.